Scroll to top

Algemene Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze service, accepteert u en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Bovendien zult u bij het gebruik van deze specifieke diensten onderworpen zijn aan de geplaatste richtlijnen of toepasselijke regels voor dergelijke diensten. Elke deelname aan deze dienst betekent acceptatie van deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met het onderstaande, gebruik deze service dan niet.

Artikel 1-identificatie van de ondernemer

Riklight
Brusselsesteenweg 47, 9090 Melle • België
Telefoonnummer: +32 485 60 92 75

Kantoortijden

 • Maandag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur (*)
 • Dinsdag van 9.00 – 12.00 uur (*)
 • Woensdag van 9.00 – 12.00 uur (*)
 • Donderdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur (*)
 • Vrijdag (*)

(*) We werken achter gesloten deuren

E-mailadres: hendrik@riklight.be

Europees BTW-identificatienummer: BE0673325696

Artikel 2-Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de handelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de handelaar en de de koper, verder beschreven als ‘de klant’.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 3. Dit moet gebeuren voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan in afwijking van de vorige paragraaf, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg beschikbaar gesteld aan de klant zodanig dat de klant ze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is
 5. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, moet de handelaar aangeven waar de algemene voorwaarden kunnen worden gevonden of op verzoek van de klant worden de algemene voorwaarden kosteloos elektronisch of anderszins toegezonden.
 6. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde paragraaf van toepassing mutatis mutandis en de klant kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op het toepasselijke voorziening die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3-aanbieding

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de overeenkomst vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Duidelijke fouten of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk wordt gemaakt om welke rechten en verplichtingen het gaat bij het accepteren van het aanbod.

Artikel 4-de overeenkomst

 1. De overeenkomst is onderworpen aan het bepaalde in paragraaf 4, op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en voldoet aan de desbetreffende voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onmiddellijk de ontvangst van de elektronisch aanvaarding van het aanbod. Indien de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt voor een veilige webomgeving. Als de klant elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende beveiligingsmaatregelen.
 4. De handelaar kan binnen het wettelijk kader informeren over het vermogen van de klant om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals alle feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Als de handelaar, met betrekking tot dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst te ontbinden (annuleren), heeft hij het recht een bestelling te weigeren of een verzoek om speciale voorwaarden te implementeren.
 5. De bestelling van goederen wordt pas aanvaard na ontvangst van voorschot, zoals overeengekomen.

Artikel 5-de prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. Rechten en belastingen worden in rekening gebracht tegen de tarieven die gelden op het moment van verzending.
 4. De handelaar behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bovenop de aankoopprijs toe te voegen. In dit geval zullen we dit melden aan de klant vóór de aankoop.

Artikel 6-levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de in ontvangstname en bij de verwerking van bestellingen van producten en na de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.
 2. De plaats van levering is het adres dat de klant meedeelt aan de handelaar.
 3. Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk, tenzij anders beschreven in het verkoopcontract. Als de klant de overeenkomst opzegt of indien de overeenkomst niet door zijn toedoen wordt opgezegd, leidt dit tot een schadevergoeding tot 50% van het totale bedrag van de bestelling.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de betaling van de verkoopprijs plus kosten en rente zijn voldaan.
 5. Het risico wordt doorgegeven aan de klant op het moment dat de goederen ons magazijn verlaten.
 6. De levertijden zijn louter informatief en daarom niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vertraging bij de uitvoering van de bestelling kan nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7-betaling

 1. De klant behoudt zich het recht voor om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 2. De factuur dient binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn. Betaling van het volledige bedrag is vereist vooraleer de handelaar de bestelde goederen kan verzenden.
 3. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de factuur wettelijk en zonder ingebrekestelling vereist, verhoogd met een vaste vergoeding van 10% met een minimum van 50 EUR en met een vertragingsrente van 8% per jaar. Een betalingsherinnering wordt 10 dagen na de vervaldatum van de factuur verzonden.
 4. Riklight behoudt zich het recht voor om levering te weigeren en om verdere leveringen uit te stellen als de betaling te laat is.

Artikel 8-annulering

 1. De klant controleert de goederen onmiddellijk na ontvangst en als de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan de normen en of omschrijving, stelt u de handelaar hiervan binnen 4 werkdagen na ontvangstbevestiging schriftelijk op de hoogte.

Indien de klant in verzuim is, wordt de klant geacht de goederen te hebben ontvangen in goede staat. De klant wordt geacht de goederen te hebben aanvaard.

Artikel 9-klachtenprocedure

 1. De handelaar behandelt elke klacht overeenkomstig de taak van een goede huisvader.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en of gebreken moeten binnen bekwame tijd nadat de klant dit heeft ontdekt, worden mede gedeeld, dit door een volledige en duidelijke omschrijving en onmiddellijk ingediend bij de handelaar.
 3. Binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd heeft, zal de handelaar binnen de termijn van 14 dagen verduidelijken met een bericht van ontvangst en een indicatie geven wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient de handelaar minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Wanneer deze termijn afloopt, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenbeslechting.
 5. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbanken Oost-Vlaanderen – Gent.

Het vredegerecht, niet elk geschil wordt door de vrederechter behandeld: het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Het vredegerecht behandelt geen strafrecht. Ook andere materies worden behandeld door gespecialiseerde rechtbanken zoals de rechtbank van koophandel voor respectievelijk handelsgeschillen. De Belgische procedure bij geschillenbeslechting, waarbij Nederlands de werktaal is.

Artikel 10 overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden aan onze verplichtingen. Dan kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst wordt ontbonden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze controle en controle die de nakoming van onze verplichtingen verhindert geheel of gedeeltelijk. Als overmacht verstaan wij onder meer een aanval van virussen en bijhorende quarantaine maatregelen (inclusief globale leveranciers), stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machtsstoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk, gebruikte verbindings- of communicatiesystemen een tijd niet beschikbaar zijn op onze website, niet of niet tijdige levering door leveranciers of andere derde partijen, en/of bij welke ander overmacht dan ook.

Artikel 11-privacybeleid

 1. We beschermen uw privacy door alle informatie op het moment van bestelling tot aan het betaalpunt te verzamelen. De informatie wordt gebruikt om uw bestelling te verwerken en voor marketingcampagnes. We gebruiken technologie zoals cookies om onze service aan klanten te verbeteren. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden.
 2. Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.
We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd.